loader
  • تلفن :02188766701

کمردرد

آبراهام .سي.كورويلا Abraham C Kuruvilla مجلة طب سوزني پزشكي ، يك مجله نگاشته شده توسط پزشكان براي پزشكان،جلد 15 .شمارة3

مترجم: سيروس سلطانيان، MD

خلاصه: تاريخچه: طب سوزني بطور روز افزوني بعنوان يك روش موثر در درمان درد پشت شناخته شده است. پس از طي دوره هاي مربوطه يك پزشك مراقبت اوليه مي تواند اين روش درماني را در محل كار خود ارائه دهد. هدف: جهت توصيف نتيجة درمان درد پشت حاد و مزمن كه تحت درمان طب سوزني بوسيله پزشك مراقبت اوليه قرار گرفته اند. طراحي. محل و بيماران: تحقيقات از نوع بررسي نمونه ها case series در يك دورة 20 ماهه از 1998 تا 1999 بود كه در طي آن 86 بيمار (36 مرد و 50 زن ) در شهر فونيكس ايالت آريزونا تحت درمان طب سوزني توسط پزشك در محل مطب خود جهت درد پشت قرار گرفته بودند. طرز درمان: شائو ين تايي ينگ و مريدينهاي تاندوني عضلاني مثانه-طحال در طب سوزني مريدين فرانسوي استفاده شده بود كه نحوة انتخاب بستگي به دورة علائم داشت. درمان بصورت جلسات 30 دقيقه اي هر هفته يكبار استفاده مي شد. مهمترين نتايج مورد اندازه گيري قرار گرفته: درمان كامل (احتياج به دريافت درمان ديگري نبود). بهبود قابل توجه( گاهآ از مسكن هايي كه نياز به نسخه ندارند استفاده كرده و دستة بدون بهبود كه توسط بيماران گزارش مي گرديد. نتايج: درد مزمن پشت با علائم 12 هفته اي در 53 نفر از 86 نفر 61% موارد ديده شد و 35 % موارد علاوه بر درد پشت از درد قسمت پايين پشت نيز رنج مي بردند. عدم بهبود در 13 بيمار 15 % موارد و بهبود قابل توجه در 14 نفر 16% موارد و بهبود كامل در 59 نفر (69%) موارد گزارش شد. انجام نتايج: طب سوزني بعنوان يك روش درماني جهت درد كمر بطور روز افزوني مقبوليت بيشتري مي يابد. پزشك مراقبت اوليه مي توانند نتايج خوني را با استفاده از طب سوزني مريدين فرانسوي بدست آورند. مطالعات بيشتري بايد در زمينه طب سوزني مريدين در درمان درد كمر حاد و مزمن صورت بگيرد. نقاط كليدي: درد كمر. طب سوزني. مريدينها. مريدين فرانسوي. سياتيكا مقدمه: در كمر بخصوص در قسمت پايين كمر ميليونها آمريكايي را هر سال مبتلا مي كند. اغلب بيماران توسط پزشكان مراقبت هاي اوايه تحت درمان قرار مي گيرند. در درمان درد كمر چه نوع حاد و چه نوع مزمن آن از عوامل دارويي و روشهاي غير دارويي استفاده مي شود. يكي از اين روشهاي غير داوريي طب سوزني است. كه اغلب جهت درد پشت مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اين مقاله توصيف شكلها و نتايج بدست آمده در درمان درد كمر جهت بيماراني بود كه اين روش را توسط پزشكان مراقبت اوليه برگزيده بودند. روشها: در طي يك دورة 20 ماهه از 1998 تا 1999 من 86 بيمار را با استفاده از روش مريدين فرانسوي كه در دانشكدة UCLA واقع در لس انجلس . ايالت كاليفرنيا آموخته بودم درمان نمودم. مريدين شائو ين تايي ينگ اصلي استفاده شد. و بجز در موارد درد كمر حاد كه از مريدين مثانه-طحال تاندوني عضلاني استفاده شد از نقاط ASHI يا تندر در لمس متناسب در هر دو طرف استفاده شد.(مريدين تاندوني عضلاني شامل BL67,GB44,SI18 است در مريدين اصلي نقاط شامل KI3,KI10,SI3,BL40,BL60 جهت استخراج ان-ان+1 از ينگ و از BL23 ,BL25,BL27,BL29 نيز استفاده شد.) از موكسا در طي درمان استفاده شد. از تحريك الكتريكي استفاده نشد. هر جلسه هفته اي يكبار و هر جلسه 30 دقيقه طول مي كشيد. از تمام بيماران رضايت جهت درمان اخذ شد. مناطق آناتوميك طب سوزني در جدول 1.7 آمده است. نتايج بدست آمده بصورت كامل درمان شده. بصورت قابل توجه درمان شده و درمان نشده و بدون نتيجه طبقه بندي شد. درمان كامل شامل حذف كامل درد بدون هيچگونه مداخله. درمان قابل توجه شامل مواردي بود كه درد انان تقليل يافته بود و فقط گاهآ از مسكن هايي كه بدون نسخه قابل تهيه است استفاده مي كنند و موارد بدون نتيجه اناني بودند كه ميزان درد در اخر درمان بهمان سطح اوليه باقي مانده است. وضعت نتايج بدست آمده 6 ماه پس از آخرين جلسه درمان اخذ شده بود. نتايج: از 86 بيمار 36 نفر 42% مرد بودند و 50 نفر (58%) زن بودند.(جدول شماره 2) بيشتر از نيمي از بيماران جوانتر از 45 سال بودند. در 57 نفر (66%) هيچگونه تصادفي اتفاق نيفتاده بود(66%) . 17 نفر (20 %) اظهار داشتند كه قبلآ تصادف را تجربه كرده اند. در حاليكه 12 نفر (14%) اخيرآ تصادف كرده بودند درد كمر منفرد بدون مشكل ديگري در 56 نفر(65%) موارد ديده شد و در حاليكه در 30 نفر(35%) درد قسمت بالايي را نيز داشتند. سياتيكا در 77 نفر(89%) وجود نداشت و فقط 13 نفر(15%) احتياج به مطالعلت راديوگرافيك ديگري داشتند. درمان از طريق مريدين اصلي به 79 نفر (92%) و عضلاني-تاندوني به 7 نفر (8%) داده شد. دورة درد كمتر از دو هفته در 10 بيمار بود( 11%) و بين 2 تا 12 هفته در 23 نفر (27%) موارد و بيشتر از 12 هفته در 53 نفر(62%) موارد بود. تعداد جلسات طب سوزني دريافت شده توسط بيماران در جدول شماره 3 آمده است. استفاده از مريدين تاندوني عضلاني نياز به يك جلسه داشت. وضعت بيمار بر طبق طبقه بندي بالا و نتايج اختصاصي بدست آده در جدول شمارة 4 آمده است. بدون نتيجه در 15 % موارد حاصل شد و بهبود قابل توجه در 16% و بهبود كامل در 69% موارد بدست آمد. بحث: من در درمان بيماران با درد كمري حاد و مزمن از روش طب سوزني مريدين فرانسوي استفاده كردم. در تمام گروههاي تشخيصي اكثريت بهبود كامل را گزارش كردند. قرار دادن سوزن در نقاط مقتضي طب سوزني باعث اصلاح عدم تعادل و نيروهاي انرژي ين وينگ شده و باعث تسريع جريان Qi سلامت يم شود و يك محيط درمان را درست مي كند. در مجمع عمومي در سال 1997 موسسة سلامت ملي ايالات متحدة آمريكا طب سوزني بعنوان يك روش قابل قبول جهت درمان كمر درد شناخته شد. اطلاعات محدود منتشر شده باعث سر درگمي در اثرات آن مي گردد. اگرچه اين مطالعه يك مطالعة آينده نگربا كنترل اثر دارونما placebo و دو طرفة كور double blind نمي باشد. اين مقاله فوق الذكر نشان مي دهد كه چگونه يك فرد منفرد درمانگر به درمان 86 بيماري پرداخته كه داراي بيماري مشتركي بودند و نتايج درمان را بررسي مي كند. در روشهاي درماني رايج جهت بيماران شامل دريافت استامينوفن . داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي . تراماد ول .مخدرهاي سر كننده و شل كننده هاي عضلاني و ضد افسردگيهاي سه زنجيره اي و ضد تشنج ها و كورتيكو استروئيدها بود. بسياري از بيماران ترجيح مي دهند كه از آنها بخاطر عوارض شان خودداري كنند. از روشهاي غير دارويي شامل استراحت در بستر.ورزش .حركت ومانور . روشهاي درماني يادگيرنده و مشوق. تحريك الكتريكي از طريق پوست TENS . درمان ماساژ .بيوفيدبك. دريافت گرما و سرما. حفاظت پشت و جراحي و طب سوزني و تحريك الكتريكي عصب از سطح پوست PENS است. اگرچه طب سوزني بعنوان يك روش درماني جايگزين يا مكمل جهت درمان كمر درد شناخته شده است. ولي گزارشات اينچنين ممكن است باعث كامل شدن مشاهدات و تحقيقات ديگر در جهت اثبات اين روش درماني باشد. اختتاميه: طب سوزني بطور روز افزوني بعنوان يك روش درماني جهت درد پشت مورد استفاده قرار مي گيرد. من به توصيف درمان طب سوزني مريدين خاصي پرداختم كه ممكن است جهت درمان درد كمر بعلل گوناگون مفيد باشد. بنابر اين پزشك مراقبت اوليه مي تواند نتيجة خوبي با استفاده از طب سوزني مريدين فرانسوي بدست آورد. مطالعات آينده احتمالآ شامل استفاده از تكنيكهاي طب سوزني فرانسوي در درمان كمر درد مزمن و حاد خواهد بود.

به اشتراک گذاری

تماس